LZF/Ruby 0.1.0

http://lzfruby.rubyforge.org/
リリースしました。